Foreldresamabeid

FAU

Alle foreldre som har barn i NLM-barnehage Kjærre AS er medlemmer av foreldrerådet.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU.

FAU blir foreldrerådets stemme og vil bli tatt med på råd i saker som har betydning for barnehagen.

FAU består av en hovedrepresentant og en vara fra hver avdeling.

SU

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt organ i barnehagen som alle barnehager må ha. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Som navnet tilsier er tanken med SU å skape samarbeid mellom de ulike delene av barnehagen, og skal derfor bestå av et likt antall foreldre og ansatte.

Når viktige saker som omhandler barnehagen, skal barnehageeier ifølge loven sørge for at saken legges frem for SU.